Ogłoszenie o prace w Przedsiebiorstwie Usług Komunalnych w Zabierzowie

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W ZABIERZOWIE, UL. KOLEJOWA 38

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO:

 

Specjalista ds. Technicznych

Miejsce pracy: Zabierzów (pow. krakowski)

Obowiązki:

 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci;
 • Sporządzanie pism i opinii w zakresie zadań realizowanych przez Dział Techniczny PUK Zabierzów;
 • Obsługa przyjmowanych stron w zakresie pomocy technicznej
 • Udział w przygotowaniu i realizacji zaplanowanych inwestycji;
 • Prowadzenie dokumentacji związanych z realizacją powierzonych zadań.
 • Uczestnictwo w kontrolach przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Udział w kierowaniu oraz nadzorze nad przebiegiem robót inwestycyjnych, remontowych i konserwacyjnych sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Przygotowanie porozumień, umów wstępnych z kontrahentami.
 • Sporządzanie ofert, kosztorysów, robót i innej dokumentacji.
 • Prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości dotyczącej zakresu pracy.
 • Opracowanie planów zużycia materiałów i urządzeń dla wykonywanych zadań.
 • Przygotowanie zapotrzebowań materiałowych.
 • Rozliczanie zużytych materiałów do robót.
 • Udział w inwentaryzacjach;
 • Pomoc i udział w prowadzeniu archiwum dokumentacji projektowej PUK Zabierzów;
 • Wykonywanie sprawozdań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek Inżyniera Środowiska,
 • Wymagane doświadczenie w pracy/znajomość zagadnień związanych z sieciami wodociągami i kanalizacji sanitarnej.
 • Wiedza techniczna i podejście analityczne,
 • Znajomość podstawowych przepisów m in.: Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, warunków technicznych w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Ustawy Prawo Wodne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • Znajomość norm i przepisów technicznych w zakresie budowy sieci wod-kan.
 • Znajomość i przestrzeganie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 • Znajomość i doświadczenie w pracy w programach typu CAD, profil koordynator.
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
 • Dyspozycyjność,
 • Prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, miejsce pracy gmina Zabierzów,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia,
 • Możliwość stabilnego zatrudnienia.

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie cv oraz listu motywacyjnego na adres: puk@zabierzow.com.pl   do dnia 15.11.2019 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie, ul. Kolejowa 38, 32-080 Zabierzów w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO.                                                                                                                                    Informujemy, że Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie, ul. Kolejowa 38. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.