Wybory do Izb Rolniczych

Na terenie Gminy Zabierzów będzie pracowała Okręgowa Komisja Wyborcza  Nr 17 z siedzibą w Urzędzie Gminy Zabierzów Rynek 1.

Pełnomocnikiem Małopolskiej Izby Rolniczej ds. organizacji wyborów na terenie Gminy Zabierzów jest Elżbieta Szczepańska – inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej.

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania.

wybory