Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

x

Rozstrzygnięty! Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2019 r.

Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów, których oferty zostały wybrane, zobowiązane są zgłosić się od dnia 10 maja 2019 r. w Wydziale ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, piętro 2, pokój nr 2.13, celem zawarcia z Gminą Zabierzów umowy  o wsparcie realizacji zadania publicznego.

W przypadku gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy zaktualizować kosztorys, ew. harmonogram realizacji zadania i złożyć w Urzędzie Gminy Zabierzów, ewentualnie przesłanie w wersji elektronicznej na adres j.wozniak@zabierzow.org.pl. Nie przedłożenie zaktualizowanego kosztorysu, ew. harmonogramu uniemożliwia podpisanie umowy oraz przekazanie podmiotom na rachunek bankowy przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego.
Wyniki konkursu, oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym oraz wzory zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu na realizację zadania są dostępne poniżej.

Pliki do pobrania