Zarządzenie w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022

Zarządzenie nr 43/2019

Wójta Gminy Zabierzów

z dnia 18 marca 2019 r.

 w sprawie: ogłoszenia naboru nowych zadań i zgłaszania propozycji zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 994) oraz uchwały nr XXVIII/290/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/257/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022

 

Zarządzam, co następuje:

 

§1

  1. Ogłasza się nabór:

1)     Nowych zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022

2)     Propozycji zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022

  1. Ogłoszenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Propozycje nowych zadań jak i zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022 należy składać w nieprzekraczanym terminie do dnia 31 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Zabierzowie Rynek 1 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub przesłać w formie elektronicznej na adres: m.tomczyk@zabierzow.org.pl

§3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów, w serwisie informacyjnym Gminy Zabierzów www.zabierzow.org.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Zabierzów.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

 

Pliki do pobrania