Zmiany w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

segregacja-1200x540

Informujemy że 31 stycznia 2019 roku Rada Gminy Zabierzów uchwaliła nową wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

- Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2019r.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w przypadku selektywnej zbiórki odpadów

16 zł miesięcznie za osobę

w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów

38 zł miesięcznie za osobę

 

- Zmiana terminów płatności i częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 kwietnia 2019 r. opłatę za dany miesiąc należy uiszczać bez wezwania z dołu, do 15 dnia następnego miesiąca.

Terminarz uiszczania opłaty za odbiór odpadów w roku 2019 :

Opłata za miesiąc

Terminy płatności opłaty w 2019 r.

Styczeń, Luty, Marzec do 15 marca 2019 r. – UWAGA: opłata uiszczana według dotychczasowych zasad (tj. stawek obowiązujących do 31.03.2019r.
Kwiecień  do 15 maja 2019 r.
Maj  do 17 czerwca 2019 r.
Czerwiec  do 15 lipca 2019 r.
Lipiec  do 16 sierpnia 2019 r.
Sierpień  do 16 września 2019 r.
Wrzesień  do 15 października 2019 r.
Październik  do 15 listopada 2019 r.
Listopad  do 16 grudnia 2019 r.
Grudzień  do 15 stycznia 2020 r.

 

W związku z mającymi nastąpić od 1 kwietnia 2019 r. zmianami dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że:

  • Na terenie gminy Zabierzów nie uległ zmianie termin płatności oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty i marzec 2019 r. Opłatę za ww. miesiące uiszczają Państwo w dotychczasowej wysokości w terminie do dnia 15 marca 2019 r.
  • W wyniku obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r. zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Zabierzów otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości tej opłaty, wyliczonej na podstawie danych wykazanych przez właściciela nieruchomości w obowiązującej dotychczas deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed 15 maja 2019 roku, czyli przed terminem płatności za miesiąc kwiecień, za który obowiązują już nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Właściciele nieruchomości zamieszkałych – w związku z mającą nastąpić zmianą wysokości opłaty – nie mają obowiązku składania nowych deklaracji! Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku zmiany np. ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub innych danych, w terminie do 14 dni od zaistnienia zmiany.
  • Zawiadomienia nie otrzymają właściciele nieruchomości, którzy uiszczają opłatę na podstawie wydanej przez Wójta Gminy Zabierzów decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości, który otrzymał ww. decyzję, zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Od dnia 1 kwietnia 2019 r. opłatę w zmienionej wysokości, uiszczamy bez wezwania – z dołu za każdy miesiąc – do 15 dnia następnego miesiąca. Pierwszy termin płatności zmienionej wysokości opłaty przypada zatem na dzień 15 maja 2019 r. (za miesiąc kwiecień 2019 r.).
  • Wpłat można dokonywać:

- w kasie urzędu,
- na otrzymany przez Państwa indywidualny numer rachunku bankowego,
- u inkasentów.

  • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt wyda dla niego decyzję określająca wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udziela:

Zespół ds. Wymiaru i Rozliczania Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów

Parter, Pokój 0.26

tel. 12 283-07-58 oraz 12 283-07-54

* Podstawa prawna:

1)      uchwała Nr /IV/35/2019 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 1166), na mocy której zmianie uległa wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2)      uchwała Nr IV/36/2019 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2019 r. poz. 1167) zmieniającą terminy i częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzrost stawek jest wynikiem znacznego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Wysokość kosztów ponoszonych przez Gminę Zabierzów ustalona została na podstawie przeprowadzonych przetargów na wywóz odpadów we wszystkich czterech sektorach gminy. Ceny ofert najtańszych przekraczały o ok. 80% kwoty pierwotnie zakładane przez Gminę. Kalkulacja kosztów wykazała, że dla zbilansowania kosztów i dochodów systemu odbioru odpadów komunalnych w naszej gminie, stawka za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny powinna wynosić 21 zł miesięcznie od osoby, przy 38 zł od odpadów niesegregowanych. Komisja Budżetu i Finansów Gminy Zabierzów zaproponowała wprowadzenie niższej stawki za odbiór odpadów segregowanych, tj. 16 zł od osoby miesięcznie, argumentując to względami społecznymi. Taka stawka została przyjęta w uchwale Rady Gminy, jednakże powoduje to ujemną różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w systemie gospodarki odpadami. Ten deficyt systemu w 2019 roku wyniesie ponad 1,6 mln zł i zostanie pokryty ze środków budżetu Gminy. Deficyt mógłby być większy, wówczas mieszkańcy wnosiliby mniejsze opłaty, jednak środki trzeba by przesunąć np. z inwestycji drogowych lub mieszkaniowych i zrezygnować z realizacji niektórych inwestycji w tym roku.

Z informacji uzyskanych z innych gmin wynika, że znaczne, wręcz drastyczne zwiększenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ma miejsce we wszystkich gminach przeprowadzających w ostatnim okresie przetargi na tę usługę, co zmusza gminy do podniesienia stawek opłat uiszczanych przez mieszkańców.

Pliki do pobrania