Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. w Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).  WÓJT GMINY ZABIERZÓW ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zabierzów:

  1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 85/3 o pow. 0,02 ha, gmina Zabierzów, obręb  Więckowice, księga wieczysta nr KR2K/00023928/5.

Cena wywoławcza: 26 885,59  zł brutto.

Termin i miejsce przetargu: 10.07.2018 r. o godz.11:00 w Urzędzie Gminy Zabierzów (Zabierzów, Rynek 1) – pokój nr 1.25  (I  piętro).

Wysokość wadium: 2 000,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniem o prawie własności nieruchomości sąsiadującej bezpośrednio ze zbywaną działką, do dnia 05.07.2018 r. oraz  wpłacenie wadium do dnia 05.07.2018 r.,

Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

 

  1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń
    w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1 oraz w Internecie – strona www.zabierzow.org.pl – zakładka Ogłoszenia i w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów – pod adresem: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Zabierzow/Wprowadzenie/ – zakładka Wójt/Obwieszczenia i zawiadomienia.

 

  1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój nr 1.16 – I piętro (nr tel. 12 283 07 28).

 

Elżbieta Burtan

Wójt Gminy Zabierzów

/-/