Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. uzyskało dofinansowanie w kwocie 11 233 972,46 zł na realizację projektu pn. „Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów”

LogoPuk2015

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. informuje, że w dniu 27.02.2018 r. do siedziby Spółki wpłynęło pismo z NFOŚiGW z informacją o przyznaniu Spółce dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Łączna planowana wartość nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia wyniesie 17 621 917,58 zł netto z czego 11 233 972,46 zł stanowić będzie bezzwrotne dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności.

W ramach Projektu wykonane zostanie m. in. 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3,15 km sieci wodociągowej. Ponadto, renowacji zostanie poddane ok 16 km sieci kanalizacyjnej oraz 0,9 km sieci wodociągowej. Planowana jest również modernizacja istniejących obiektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi nie później niż 60 dni od otrzymania w/w pisma.

 

Wojciech Rudzki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Zabierzowie