Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2018 r.

x

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem nr 240/2017 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 27 grudnia 2017 r., został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2018 r.

Konkurs obejmuje zadania z zakresu :

- upowszechniania sportu i kultury fizycznej :

  • Organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów,
  • Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej dla dzieci zamieszkałych na terenie poszczególnych sołectw  Gminy Zabierzów,
  • Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział we współzawodnictwie sportowym podmiotów działających na terenie Gminy Zabierzów, przy czym w pierwszej kolejności wspierane będą zadania polegające na uczestniczeniu we współzawodnictwie sportowym podmiotów reprezentowanych w tym współzawodnictwie wyłącznie przez zawodników będących mieszkańcami Gminy Zabierzów, zaś w dalszej kolejności – podmiotów reprezentowanych przez zawodników, z których część nie jest mieszkańcami Gminy Zabierzów.
  • Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wspieranie seniorów.

Priorytetowy charakter pod względem przyznawania środków na wspieranie zadań mają zadania polegające na pracy z dziećmi i młodzieżą.

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

  • Organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych zgodnych z kalendarzem imprez gminnych, ustalonym przy udziale Rady Gminy Zabierzów,
  • Organizowanie działań kultywujących pamięć o zasłużonych dla Gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, lub mających na celu ochronę i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy oraz jej mieszkańców,
  • Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wspieranie seniorów

Priorytetowy charakter pod względem przyznawania środków na wspieranie zadań mają zadania polegające na pracy z dziećmi i młodzieżą.

Odnośnie ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2018 r., wnioski należy składać do dnia 18 stycznia 2018 r. do godz. 16.00.   

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Woźniak – koordynator ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w  Wydziale Rozwoju i Promocji, piętro 2 pokój nr 2.12,  Rynek 1, tel. (12) 283-07-50, mail: j.wozniak@zabierzow.org.pl.

Ogłoszenie w BIP:

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1400714,zarzadzenie-nr-2402017-wojta-gminy-zabierzow-z-dnia-27-grudnia-2017-roku-w-sprawie-ogloszenia-otwart.html

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej:

 

Pliki do pobrania