Praca w PUK Zabierzów: Kierownik Grupy Robót i Remontów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Zabierzowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Kierownik Grupy Robót i Remontów1.      Wymagania pożądane, związane ze stanowiskiem pracy

a)      Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne

b)    Uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

c)    Staż pracy : dla osób w wykształceniem wyższym 5 lat, dla osób z wykształceniem średnim 10 lat w obszarze:

 • kierowanie robotami/ nadzór inwestorski nad budową sieci i obiektów wodno kanalizacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą
 • inne umiejętności lub doświadczenie :

˗        prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

˗        znajomość robót ogólnobudowlanych i umiejętność prowadzenia remontów w obiektach kubaturowych (budynki oczyszczalni ścieków, hydroforni itp.)

˗        znajomość i umiejętność prowadzenia robót drogowych odtworzeniowych po wykonanych robotach

˗        wykonywania obmiarów, przedmiarów i kosztorysów, szacunkowa wycena pracy robocizny, sprzętu i robót

d)   Znajomość:

 • regulacji prawnych w zakresie Ustawy prawo budowlane, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, rozporządzenia w/s warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki mieszkalne i ich usytuowanie, rozporządzenia w/s warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • przepisów techniczno-budowlanych (ogólnie) w tym warunków technicznych wykonania i odbioru robót sieci wod-kan.
 •  przepisów BHP dotyczących robót budowlanych;

e)     Umiejętności:

 • zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność
 • umiejętność podejmowania decyzji, stanowczość
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolności organizacyjne, komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • biegła znajomość MS Office
 1. 2.      Wymagania dodatkowe

a)      Prawo jazdy kat. B

 1. 3.      Opis stanowiska pracy

a)      kompleksowe prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy, remontu, przebudowy sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i obiektami

b)      pełnienie funkcji kierownika budowy lub według potrzeby inspektora nadzoru inwestorskiego nad powierzonymi robotami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane

c)      sprawdzenie otrzymanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń

d)     sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

e)      sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

f)       sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

g)      potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy,

h)      organizowanie i dokonywanie odbiorów w okresie rękojmi i gwarancji z udziałem przedstawiciela Zarządu PUK Sp. z o.o.

i)        udział w pracach związanych z uzgadnianiem dokumentacji przedprojektowej inwestycji przyszłościowych na terenie obszaru obsługiwanego przez PUK sp. z o.o.

j)        prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa

k)      nadzór nad realizacją prac zgodnie z budżetem, terminem i przepisami BHP

l)        nadzór i koordynacja pracowników i ewentualnych Wykonawców

m)    koordynacja robót z planowanymi inwestycjami drogowymi Gminy Zabierzów

n)       nadzór nad usuwaniem awarii sieci wod. – kan.

 • o)      przegląd stanu budowli i obiektów, ocena stanu technicznego i prowadzenie książek obiektów
 1. 4.      Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      list motywacyjny

b)      życiorys zawodowy (CV)

c)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

d)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

e)      kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

f)       oświadczenie kandydata o niekaralności

g)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

h)      kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

i)        inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę złożonej dokumentacji

 1. 5.      Termin składania dokumentów:

             31.05.2017 r.

 1. 6.      Miejsce składania dokumentów:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krakowie

ul. Kolejowa 38

32-080 Zabierzów

Wymagane dokumenty należy złożyć na dzienniku podawczym lub przesłać w zamkniętej kopercie w/w. terminie pod adres Przedsiębiorstwa z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym oraz na kopercie :

” Kierownik Grupy Robót i Remontów  ”