Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: 8 Baza Lotnictwa Transportowego (30-901 Kraków 50), działającego przez pełnomocnika: p. Krzysztofa Szymańca (adres do korespondencji: 30-901 Kraków 50), złożony 17 lutego 2017 r., uzupełniony 13 marca 2017 r.,

w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa zjazdu do piwnicy budynku na działce nr 537/90 obr. 2 Balice, jedn. ewid. Balice, Zabierzów, w ramach zadania pn.: „Remont budynku nr 17 Magazyn Żywności, obejmujący pomieszczenia, rampę przeładunkową, instalacje oraz budowę zjazdu do piwnicy”.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.6.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

-          na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

-          na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).