Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów Zarządzeniem Nr 66/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r., ogłosił otwarty Konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego pn. „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Zabierzów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Zabierzów przedszkolach publicznych i innych formach wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Zabierzów (t.j. w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4811 ze zm.)”, dla przedszkoli z terenu Gminy Zabierzów.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy i GZEAS.