OGŁOSZENIE o wyłożeniu uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2017 – 2026 dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa.

W związku z zawiadomieniem Starosty powiatu krakowskiego w trybie art. 21 ust. 4 ustawy
o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.)
od dnia 24 marca 2017 roku
w Urzędzie Gminy Zabierzów, w pokoju nr 2.19, na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2017 – 2026 dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa w następujących obrębach ewidencyjnych:

- Aleksandrowice

- Bolechowice

- Brzezinka

- Brzoskwinia

- Karniowice

- Kobylany

- Młynka

- Nielepice

- Pisary

- Radwanowice

- Zabierzów

- Zelków

Projekt uproszczonego planu lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą
do naliczenia podatku leśnego oraz realizacji zadań w zakresie gospodarki leśnej przewidzianej
do realizacji w latach 2017 – 2026.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski do Projektu uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2017 – 2026 dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa w sprawie planów w miejscu ich wyłożenia w terminie do dnia 31 marca 2017 r.
Ostateczną decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków podejmie Starostwa powiatu krakowskiego w formie decyzji.

 

Zastrzeżenia i wnioski można wnosić:

-        na piśmie w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub drogą pocztową na jego adres,

-        drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893)
lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Projekt opracowany został  na zlecenie Starosty powiatu krakowskiego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie.

Konsultacje z osobą odpowiedzialną za udzielanie wyjaśnień odbędą się w dniu 29 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Sala Obrad, I piętro, w godz. od 8:00 do 15:00
lub pod nr telefonu: +48 728 973 278.

                                                                                                                                        Bartłomiej Stawarz

                                                                                                                                         Zastępca Wójta Gminy Zabierzów