Konferencja podsumowująca projekt „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

DSCN6059

W dniu 29 marca 2017 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2012 – 2017. Wójta Gminy Zabierzów reprezentowała Anetta Kucharska – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, która z rąk Burmistrza Szczucina odebrała statuetkę wieńczącą zakończenie projektu.

Podstawowym celem projektu była  poprawa stanu naturalnego środowiska i uwalnianie od wyrobów azbestowych poprzez demontaże eternitowych dachów jak też wywóz odpadów azbestowych z posesji mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie. Wywieziono z terenu województwa małopolskiego ponad 40 tysięcy Mg odpadów azbestowych, zdemontowano ponad 10 tysięcy pokryć dachowych zawierających azbest, udzielono wsparcia w postaci nowego pokrycia ponad 1500 beneficjentom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej. Wszystkie założone na początku projektu wskaźniki zostały przekroczone a środki finansowe przewidziane w budżecie projektu wykorzystano w całości.

Konferencję oficjalnie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz, który w swoim wystąpieniu zaprezentował i podsumował dokonania  projektu realizowanego w latach 2012-2017. Podkreślił też ogromny wkład finansowy ze strony Federacji Szwajcarskiej w realizację wszystkich działań podejmowanych w projekcie i złożył serdeczne podziękowania na ręce dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy za ten szlachetny gest wręczając okolicznościowy adres. Następnie głos zabrał dyrektor Biura SPPW Guido Beltrani, który pogratulował pomyślnego i z sukcesem zakończonego niełatwego, bo realizowanego na zasadzie partnerstwa i dobrowolności 69 gmin z terenu województwa małopolskiego, projektu, który znacznie poprawił stan środowiska naturalnego oraz podniósł świadomość szkodliwości azbestu na zdrowie społeczeństwa.

Problem zdrowotności mieszkańców narażonych na szkodliwe działanie azbestu  podjęła w dalszej części konferencji dr Beata Świątkowska – kierownik Zakładu epidemiologii Środowiskowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Zaś stan zanieczyszczenia azbestem na terenie województwa małopolskiego omówiła kierownik Delegatury WIOŚ w Tarnowie Krystyna Gołębiowska.    Miłym akcentem konferencji były prezentacje realizacji projektu na przykładzie niektórych gmin partnerskich (Dąbrowa Tarnowska, Niedźwiedź, Sękowa i Jabłonka). Wójtowie tych gmin oprócz swoich wystąpień słownych pokazali filmy obrazujące prace unieszkodliwiania azbestu na ich terenie.

Tematykę działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych w projekcie oraz dobrych praktyk wynikających z tych przedsięwzięć omówił koordynator projektu Tomasz Prochazka. Część merytoryczną konferencji zakończył filmowy pokaz unieszkodliwiania odpadów azbestowych na składowisku w Dobrowie (woj. Świętokrzyskie).

Na zakończenie Burmistrz miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz wręczył wójtom i burmistrzom gmin uczestniczących w projekcie pamiątkowe statuetki.

Żródło: tekst i zdjęcia

wolniodazbestu.pl